วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ในการประชุมสัมมนาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และรับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง และการทำงานเชิงรุก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์   ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง