วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์สำหรับการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา