วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 โรง พักใช้การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 4 โรง เพิกถอนการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 โรง  และหารือแนวทางการพัฒนาโรงเชือดสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสงขลา