วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ และประชุมดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตลอดจนการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและความสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา