วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมติดตาม เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ศพก.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานตรวจติดตาม ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พูดคุยกับเกษตรกรเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางของรัฐบาล และแนะแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐิพอเพียง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเป็นทางออกและความอยู่ดีกินดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต่อไป