วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ ศพก.ทุ่งตำเสา  ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ มีกิจกรรรมหลากหลาย และสร้างเครือข่ายมากมาย สามารถทำรายได้ให้กับตนเองปีละเกือบล้านบาท ด้านปศุสัตว์เลี้ยงสุกรหลุม จำนวน 5 ตัว ได้รับงบอุดหนุนจากกรมปศุสัตว์