1

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล ตรวจสุขภาพแม่โค ตรวจการเป็นสัด และทำการผสมเทียมให้โค ของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และให้คำแนะนำการดูแลสัตว์หลังการผสมเทียม