วันที่ 25  พฤษภาคม 2565 นายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามเกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบือฯ ตำบลกระแสสินธุ์  อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกร  5 ราย พบว่า มีลูกโคเกิดใหม่ 1 ตัว และพร้อมจะส่งคืนอีก 1 ตัว ส่วนแม่โคตัวอื่นๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี