วันที่ 18 เมษายน  2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดย นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้บริการผสมเทียม และติดตามลูกเกิด ในพื้นที่ตำบลโรง และตำบลเชิงแส แม่โค ได้รับการผสมเทียม 4 ตัว ลูกเกิด 2 ตัว เกษตรกร 4 ราย