วันที่ 9 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้องโคของเกษตรกร ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  แม่โคได้รับการผสมเทียม  3 ตัว และ ตรวจท้อง 2 ตัว เกษตรกรรวม 4 ราย แม่โคตั้งท้องทั้ง 2 ตัว