วันที่ 4  กันยายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน 5 ราย