วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2563 มีคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา