วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลละ 1 แห่ง ตามนโยบายของรัฐบาล