วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และโคเนื้อ เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรและโคเนื้อไปจัดทำบัญชีสมดุลสินค้าสุกรและโคเนื้อระดับจังหวัด