วันที่ 19 มกราคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ปีก และพันธ์สัตว์ปีก เพื่อนำไปให้แก่เกษตรกร จำนวน 47 ราย  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์ส่งมอบปัจจัยการผลิต จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา