วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและชันโรง และเกษตรกรตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และการสร้างรังผึ้งและชันโรงเพื่อจำหน่าย โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมดังกล่าว จำนวน 9 ราย

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ธคก. ให้คำแนะนำการป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) เกษตรกร 2 ราย โคจำนวน 17 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

   โคของเกษตรกรดังกล่าวไม่พบอาการของโรคลัมปี สกิน และได้แนะนำการป้องกันโรคโดยกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ห้ามเคลื่อนย้ายโคเข้าออกพื้นที่

 


วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ และปรับระบบให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม การผลิตอาหารสัตว์ TMR และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม ณ ฟาร์มวิไลรัตน์ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สนามกีฬาชนโคบางกล่ำ และสนามกีฬาชนไก่บ้านท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา