วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ และปรับระบบให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม การผลิตอาหารสัตว์ TMR และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม ณ ฟาร์มวิไลรัตน์ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา