วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา