วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 2 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี พ.ศ.2563 เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่าย ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา