วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ สำรวจผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลาดนัดคดยาง ม.3 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้จำหน่ายเนื้อสุกร 4 ราย เนื้อโค 1 ราย และสัตว์ปีก 2 ราย ได้แนะนำการขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกต้อง และการรักษาความสะอาดของเขียง ซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ