1.คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559

2.รายละเอียดการดำเนินการด้านการเงินเกี่ยวกับการเก็บคำขอใบอนุญาตของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ