สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นสัตว์ป่วย โปรดแจ้ง สายด่วนรายงานโรคระบาดสัตว์  ด่านกักกันสัตว์สงขลา โทร 062-2428233