วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย  บำรุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล บริการผสมเทียมและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงเกิดอุทกภัยให้แก่เกษตรกร ม.4 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์   จ.สงขลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย  บำรุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  พร้อมด้วยนายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จากการสอบถามเกษตรกร สัตว์เลี้ยงยังไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่หากมีฝนตกหนักและต่อเนื่อง คาดว่าจะต้องมีการอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่บนถนน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนดรักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับอำเภอประจำปี 2560 ติดตามสอบถามการจัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารจัดการนมของโรงเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายปัญญา แก้วทอง ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ -ม.1-4 ต.เชิงแส,ม.1 ต.โรง  701  ฟ่อน  เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพื้นอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา