วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ ฯ พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน  11 ราย

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประเมินความเสี่ยง และสอบถามข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ม.3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  ชี้แจง ทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร นำเอกสาร/หลักฐาน มาติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในวัน เวลา ราชการ

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day  ปี 2561 ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอได้ศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 247 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.32 น. นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัข-แมว เกษตรกรมารับบริการจำนวน  31 ราย สุนัข 47 ตัว แมว 5 ตัว