วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียมโค และติดตามลูกเกิด ของเกษตรกรตำบลโรง และตำบลเกาะใหญ่  อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย แม่โครับการผสมเทียม 3 ตัว และลูกโคเกิดใหม่ 2 ตัว