วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารโค กระบือฯ และคัดเลือกผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับโคจากโครงการ ในปีงบประมาณ 2565 ณ  หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา สมาชิกกลุ่ม ร่วมประชุม 11 ราย