วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  เก็บตัวอย่างเลือดแพะเนื้อ จำนวน 25 ตัวอย่าง จากฟาร์มแพะเนื้อ 5 ฟาร์ม ในตำบลโรง และเตำบลชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจหาโรคแท้งติดต่อ และเพื่อรับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อในอนาคต