วันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ติดตามโคของเกษตรกร ภาตใต้โครงการ ธคก. ปี 2560 ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โค 5 ตัว เกษตรกร 5 ราย