วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 – 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค กระบือฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์พันธุ์ และติดตามลูกเกิด โดย เป้าหมายหลักคือเกษตรกรที่เข้าโครงการปี 2563 จำนวน 7 ราย พบว่า มีโคคลอดลุูกแล้ว 1 ตัว ตั้งท้อง 3 ตัว และต้องนวดกระตุ้นรังไข่ 3 ตัว