วันที่ 8 ตุลาคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 7 ราย ซึ่งรับมอบโค เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบยาถ่ายพยาธิ และแร่ธาตุก้อน พบว่าโคมีสุขภาพดี