วันที่ 5  สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  โดยนายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และ นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้อง ของเกษตรกรตำบลเกาะใหญ่ และตำบลกระแสสินธุ์ แม่โคได้รับการผสมเทียม  2 ตัว เกษตรกร 2 ราย และ ตรวจท้อง 1 ตัว เกษตรกร 1 ราย