บทคัดย่อการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และการดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่เก็บจากเนื้อและอวัยวะภายใน(ซีกัม)ของไก่และสุกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างปี 2559-2560