วันที่  10 มกราคม  2554  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินทรงเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีนายทองทวี  ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์,นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ,นายเศกสรร สวนกุล หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล,นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 เฝ้ารับเสด็จ