วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเลี้ยงห่านหัวสิงโต ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ ถวายรายงาน