วันที่ 15 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาถวายหนังสือเรื่องการบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 โรงและโรงเรียนขยายผลอีกจำนวน 10 โรง โดยมีนายมนตรี  บุญญะญูวะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ถวายรายงาน พร้อมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯเฝ้ารับเสด็จ