เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตำบลธารคีรี  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถวายรายงานการขยายผลการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ไปสู่ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 19 ราย