วันที่ 14 มิถุนายน 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทอดพระเนตรกิจกรรมในโรงเรียนหลายกิจกรรม โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่เนื้อ 100 ตัว ไก่ไข่ 200 ตัว และเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายสมาน แมเราะ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ