แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 1/2562