ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลืิอกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ