วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กลุ่มคนรักสุนัขในอำเภอสะเดา และปศุสัตว์อำเภอสะเดา ประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ในที่ประชุมมีการหารือข้อตกลงในการดำเนินการศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ก่อความรำคาญและเหตุเดือดร้อนในชุมชน ข้อตกลงในที่ประชุม พิจารณาแนวทางการควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่ผ่านกระบวนการ Catch Neuter Vaccination Return (จับสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และส่งกลับคืนถิ่น) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่ายผู้รักสุนัขในพื้นที่ ทั้งนี้ เข้าตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสะเดา และแนะนำการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในลักษณะสถานสงเคราะห์สัตว์