วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทสยาม เพาเวอร์ แลนด์ จำกัด  หมู่ที่1   ตำบลนาทับ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีก แปรรูปไก่และผลิตเนื้อไก่แช่แข็ง มีกำลังการผลิตสูงสุด 8,000 ตัว/วัน