วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับโคเนื้อของเกษตรกร  หมู่ 1,3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  130 ตัว