วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีสัตว์รับบริการทั้งหมด 50 ตัว เป็นสุนัข 32 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 10 ตัว  เป็นแมว 18 ตัว เพศเมีย 10 ตัว เพศผู้ 8 ตัว