วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ รวมถึงวางแผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อ'ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา