วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้จักรพันธ์  มากสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ฟาร์ม เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ฟาร์ม 4 ดวง