วันที่ 13 กพ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม Web Conference ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/2563 และติดตามสถานการณ์เผาเศษพืชหรือวัชพืช และวัสดุการเกษตรในพื้นที่

    ประเด็นที่ประธาน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับพืช ดังนี้

          1) ด้านพืช
              1.1 ข้าว

              1.2 ไม้ผล

              1.3 พืชสวน

         2) ด้านการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับเกษตรกร
              2.1 วิเคราะห์พื้นที่เปราะบาง
              2.2 พื้นที่เสี่ยง

         3) คณะกรรมการระดับจังหวัด ให้ความสำคัญและติดตามการเผาวัสดุทางการเกษตร ให้ลดลงหรือไม่มีในพื้นที