วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเกษมรัตน์ ณ ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีประธานกลุุ่ม รองประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ให้คำแนะนำการทำแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบประณีต ซึ่งจะให้ผลผลิตไร่ละ 80 ตัน เกษตรกรให้ความนสนใจและคาดว่าจะเริ่มไถที่เพื่อเตรียมความพร้อมปลูกหญ้าในสัปดาห์ถัดไป