วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ceo ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบให้ นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา / ผอ.รมน.จว.สข. เป็นประธาน และ พอ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จว.สข. ชี้แจงแผนการดำเนินงานฯ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 35 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563