วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง สร้างความรับรูู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเลี้ยงโค  ให้เตรียมพร้อมด้านพืชอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกร ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา