วันที่ 24 ตุลาคม2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลสะเดา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาชุมชนเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเข้าผ่าตัดทำหมัน  32 ตัว เป็นสุนัข 32 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 10 ตัว